سری FOODVER P

کاهنده واتراکتیویته.

مزایا:
•    افزایش طول دوره ماندگاری.
•    کنترل فعالیت میکروارگانیسم‌ها  با کاهش پارامتر واتراکتیویته.
•    افزایش نرمی و انعطاف محصول 
•    تنظیم رئولوژی خمیر.

کاربرد:

انواع

کاربرد

*میزان مصرف (بر اساس وزن خمیر)%

واتراکتیویته بهینه و رطوبت (%)

FOODVER Pure

کیک­های لایه­ای

4/3-3

رطوبت:20-5/18~

واتراکتیویته:75/0-73/0

سوئیس رول

4-7/3

کیک روغنی

3/3-9/2

FOODVER Premium

کیک­های لایه­ای

5/3-1/3

سوئیس رول

1/4 -8/3

کیک روغنی

4/3-3

FOODVER Prime

کیک­های لایه­ای

4-6/3

سوئیس رول

5-6/4

کیک روغنی

5-4/4

FOODVER Pro

کیک روغنی

8-5/7

FOODVER Perfect

کلوچه

2-6/1

رطوبت:14-13

واتراکتیویته : 69/0 -67/0

FOODVER Plus

کلوچه

2/1 – 8/0

رطوبت : 14-5/12

واتراکتیویته : 69/0 -67/0

FOODVER Pioneer

کیک

1

رطوبت <22

واتراکتیویته < 8/0

* میزان مصرف بهینه پس از انجام تست‌های کاربردی تعیین می‌گردد.
مدت زمان نگهداری:
6 ماه.
بسته بندی:
گالن 25 کیلوگرمی، بشکه 270 کیلوگرمی و بالک 1250 کیلوگرم.