سری FOODVER CAKE POWDERS

پودر­کیک­های نیمه­ آماده درطعم­های مختلف شکلاتی، وانیلی، کاپوچینو، توت فرنگی ، پرتقالی ، سیب ترش ، تمشک و زعفرانی .
 

انواع

نحوه آماده سازی

روش میکس

نحوه پخت

 FOODVER Pound Cocoa

پودر کیک روغنی شکلاتی

5 کیلوگرم

 

 

 

2 دقیقه دور کند

 2 دقیقه دور تند

35-30 دقیقه~°C  180-170

تخم مرغ

8/1 کیلوگرم

روغن

5/1 کیلوگرم

آب

3/1 کیلوگرم

 FOODVER Pound Vanilla

پودر کیک روغنی وانیلی

5 کیلوگرم

تخم مرغ

8/1 کیلوگرم

روغن

4/1 کیلوگرم

آب

3/1 کیلوگرم

 FOODVER Pound Colorful

پودر کیک روغنی میوه ای

5 کیلوگرم

تخم مرغ

8/1 کیلوگرم

روغن

4/1 کیلوگرم

آب

3/1 کیلوگرم

 FOODVER Pound Saffron            

پودر کیک روغنی زعفرانی                            5 کیلوگرم

تخم مرغ                                              8/1 کیلوگرم        

روغن                                                  4/1 کیلوگرم

آب                                                     3/1 کیلوگرم

 FOODVER Sponge Cocoa

پودر کیک اسفنجی شکلاتی

5 کیلوگرم

1 دقیقه سرعت پایین

8 دقیقه سرعت بالا

60-55 دقیقه~°C 150

تخم مرغ     

4 کیلوگرم

آب

5/0کیلوگرم

FOODVER Sponge Vanilla

پودر کیک اسفنجی وانیلی

5 کیلوگرم

تخم مرغ

5/3 کیلوگرم

آب

1 کیلوگرم

 FOODVER Sponge Colorful         

پودر کیک اسفنجی میوه ای                          5 کیلوگرم

تخم مرغ                                              5/3 کیلوگرم

آب                                                     1 کیلوگرم

FOODVER ROLLET

پودر سوییس رول                                        

5 کیلوگرم

1 دقیقه سرعت پایین

5 دقیقه سرعت بالا

2-3 دقیقه  ~°C 400-350

تخم مرغ

4 کیلوگرم

آب

25/1 کیلوگرم

FOODVER B300

45/0 کیلوگرم

شربت

3/0 کیلوگرم

FOODVER MUFFIN Cocoa  

 

پودر کیک مافین شکلاتی                                           تخم مرغ

5 کیلوگرم

1/1 کیلوگرم

2 دقیقه سرعت پایین

2 دقیقه سرعت  بالا

22 دقیقه~ °C 180

روغن

3/1 کیلوگرم

آب

2/1 کیلوگرم

FOODVER MUFFIN Vanilla

پودر کیک مافین وانیلی                              5 کیلوگرم

تخم مرغ                                               1/1 کیلوگرم

روغن                                                   5/1 کیلوگرم

آب                                                       1 کیلوگرم

FOODVER PAN CAKE             

پودر پن کیک                                    

5 کیلوگرم

2 دقیقه سرعت پایین

پخت در تابه

تخم مرغ

5/3 کیلوگرم

روغن

9/0 کیلوگرم

شیر

4/1 کیلوگرم

 FOODVER DONUT                         

پودر دونات تخمیری                                   5 کیلوگرم

تخم مرغ                                              2/1 کیلوگرم

آب                                                        1 کیلوگرم

مخمر                                                      140 گرم

آبC) ° 40(                                            450 گرم

شکر                                                        80 گرم

5 دقیقه سرعت پایین

(تمام مواد و مخمر فعال*)

*به منظور فعال کردن مخمر، مقدار ذکر شده را با شکر در آب حل کنید

سرخ کردن در روغن جوشان

 
مدت زمان نگهداری:
6 ماه.
بسته بندی:
کارتن 20 کیلو گرمی (حاوی 4کیسه 5 کیلوگرمی)