سری FOODVER ST

استابیلایزر (پایدار کننده) 

مزایا:
•    حفظ تازگی و نرمی محصول
•    افزایش طول دوره ماندگاری و نرمی محصول
•    مرطوب نگه داشتن سطح محصول
•    افزایش قابلیت انعطاف محصول

کاربرد:

انواع

کاربرد

میزان مصرف (بر اساس وزن خمیر )*%

FOODVER ST101

کیک­های خیس  و برونی

2/2 – 9/1

FOODVER ST110

2/3 - 3

 
 
 
 
 
 
 

 

*میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی تعیین می گردد.
مدت زمان نگهداری:
6 ماه
بسته بندی:
کارتن 20 کیلوگرمی